Рискософия, страхование, культура
просмотров 1 989 ,

Грибань Н.В. Кушнірук О.А. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТА ПРОЦЕСАМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НЕСТАНДАРТНИХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ПО СТРАХУВАННЮ ЖИТТЯУПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТА ПРОЦЕСАМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НЕСТАНДАРТНИХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ПО СТРАХУВАННЮ ЖИТТЯ

 

Кушнірук О.А.

Грибань Н. В.

 

У статті розгладаються особливості управління інноваціями у сфері надання послуг зі страхування життя, специфіку використання маркетингових технологій у страхуванні; приведено основні нестандарнтні страхові послуги, що на даний момент мають місце на страховому ринку України, їх суть, особливості: переваги та недоліки. Автори дають оцінку доцільності інновацій у страхуванні, наводять приклад перспективних страхових продуктів в Україні.

 

The article deals with innovations in the sphere of life-insurance. It focuses on the main features of management in life-insurance product promotion and describes  the use of marketings technologies in insurance. Information about features and unique insurance services, are found in the insurance market of Ukraine, their nature, characteristics, advantages and disadvantages is presented. The results of research prove the feasibility of innovations in life-insurance.

Ключові слова: страховий маркетинг, перестрахуання, житлові програми, металеві програми, програми для дітей, страхування нестандартних ризиків.

Актуальність. Страховий ринок відіграє важливу роль в економічній діяльності країни. Зокрема, страхування життя забезпечує державі довгострокові інвестиції та зменшення соціальної напруги в суспільстві. Хоч найпопулярнішими послугами настраховому ринку є автострахування та страхування майна, все ж потреба послуг ринку страхування життя зростає.

У 2010 році кількість фізичних осіб, що застрахували життя, зросла більше, ніж вдвічі в порівнянні з 2009 роком і становила 3 587 086 особи [1]. Така позитивна тенденція спричинена зниженням ставки банківських відсотків за депозитами, зростанням кількості наданих кредитів, підвищенням рівня довіри до страховиків з боку населення.

Страховий ринок України перебуває на стадії становлення та розвитку, діяльність вітчизняних страхових компаній стимулює сильна конкуренція іноземних страхових компанії. Тому  впровадження інновацій є запорукою успіху в безкомпромісній конкурентній боротьбі.

 

Постановка проблеми. На ринку страхування життя збільшується кількість компаній з іноземним капіталом. Лідерами цього ринку є австрійська компанія Grawe Ukraine та американська — Alico AIG LIFE, MetLife. Діяльність цих компаній посилює конкуренцію на страховому ринку, що  стимулює страховиків використовувати інноваційний підхід до розвитку страхових продуктів та каналів продажу, які відповідають вимогам страхового ринку України.

Такий підхід включає прямий продаж вітчизняним споживачам, підтримку українських та міжнародних страхових посередників, а також співробітництво з іншими страховиками з метою співстрахування та перестрахування особливо великих ризиків. Отже, сучасний стан ринку страхування життя вимагає від страховиків підвищення стандартів роботи через впровадження інноваційних продуктів.

Варто зазначити, що сама по собі розробка інноваційних страхових продуктів по суті нічого не дає, якщо продукт не здобуде попит на ринку з боку страхувальників, тому страховій компанії важливо приділяти значну увагу страховому маркетингу.

 

Основна частина. Страховий маркетинг – це система взаємодії страховика і страхувальника, спрямована на взаємне врахування інтересів і потреб. Комплекс страхового маркетингу, як і маркетингу взагалі, включає:

―   проведення маркетингових досліджень, сегментацію і позиціонування щодо їх результатів;

―   розробку нових чи адаптацію існуючих страхових продуктів (послуг) з урахуванням вимог ринку;

―   формування конкурентних цін (тарифів) на страхові продукти;

―   формування ефективної системи збуту (розподілу) страхових продуктів, управління цією системою;

―   здійснення заходів щодо просування страхових продуктів.

Впровадження маркетингу в діяльність страхових компаній дозволяє підвищувати ефективність надання послуг. Страховий маркетинг повинен бути орієнтований на найширше коло клієнтів, на їх різноманітні інтереси. На думку Т. Дишканта, новий страховий продукт повинен задовольняти сучасні потреби страхувальника; відрізнятися та бути цікавим для достатньо великого числа споживачів; бути простим та зручним у продажу; мати конкурентні переваги; відрізнятися сервісом та високою якістю тощо .

З огляду на це інноваційність страхового продукту повинна проявлятися в таких напрямках як:

―   канали збуту;

―   методи перестрахування;

―   обслуговування.;

―   послуга.

Вибір каналів збуту відіграє важливу роль у страховій діяльності, оскільки цей процес передбачає розповсюдження страхових послуг, за допомогою підприємств або окремих осіб, які виконують посередницькі функції між страховиками та страхувальниками. Використання інноваційного підходу при виборі каналів збуту дозволяє охопити якомога ширшу аудиторію споживачів. Розповсюдження страхових послуг відбувається через канали прямого продажу або через посередників – страхових агентів та брокерів.

Особливо важливою роль страхових посередників є на ринку страхування життя. Тут працюють 27 тис.страхових агентів. Альтернативою страховим агентам на ринку страхування життя уже починають ставати банки.

Існує багато концепцій інтеграції страхового та банківського капіталу. Такий спосіб взаємодії дозволяє ввести на ринок нові страхові продукти. Співпраця між банками та страховими компаніями здійснюється через концепцію bancassurance, яка передбачає розповсюдження страхових продуктів через мережу банківських установ. Така співпраця може здійснюватись у формі кооперації, агентських відносин чи у формі фінансового супермаркету. Пріоритетність банківського каналу  реалізації пояснюється зацікавленістю страховиків у роботі з багатомільйонною клієнтською базою банків.

З метою забезпечення фінансової стійкості страховики при страхуванні великих ризиків використовують перестрахування. В Україні переважає пропорційне перестрахування, але в зв’язку зі збільшенням кількості компаній з іноземним капіталом все частіше укладаються договори непропорційного перестрахування.

Непропорційне страхування є надійнішим методом управління ризику, ніж пропорційне перестрахування, впровадження якого забезпечує створення інноваційних продуктів. Ці нові перестрахувальні продукти можуть стосуватися комбінацій факультативної та облігаторної форми перестрахування, як в одному договорі, так і в двох окремих договорах, застосування яких, визначається особливостями видів страхування.

Інноваційність в обслуговуванні передбачає використання web-інтерфейсу та асистанс- програм.

Впровадження web-програм у страхуванні дозволяє страховикам здійснювати дистанційне обслуговування клієнтів, сприяє зменшенню адміністративних витрат страховика та скороченню часу на укладання договору. Програма інтерфейс у страхуванні, а саме – на ринку страхування життя сприяє дистанційному доступу клієнтів до власних накопичувальних рахунків, надає можливість відслідковувати стан власного рахунку. Асистанс програми передбачають консультації та надання додаткових послугу клієнтам в разі настання страхового випадку. За умови ефективного правового регулювання та досконалої нормативно-правової бази ці інноваційні програми значно полегшать співпрацю між страховими компаніями та страхувальниками. 

Інноваційність у страхових послугах. Останнім часом на вітчизняному ринку страхування життя з’явилося чимало інноваційних продуктів, що привертають увагу потенційних клієнтів та посилюють конкурентні переваги страхових компаній, які їх впроваджують. Серед таких продуктів найбільш цікавими є програми, що передбачають розміщення коштів у золото, житлові програми (розробленні надійних накопичувальних програм з цільовим призначенням (наприклад, з метою купівлі нерухомості), які дозволяють накопичувати квадратні метри нерухомості, дитячі соціальні проекти та інвестиційні фонди (продукт unit-linked);

Житлові програми

Вперше така програма з’явилися на страховому ринку близько 5 років тому. Цей страховий продукт передбачає можливість придбання нерухомості через накопичувальне страхування життя для агентів-консультантів страхової компанії на унікальних умовах.

Суть її полягає в тому, що премії за страховим полісом, які платять клієнти компанії, інвестуються в житло. Частіше це вторинний ринок, рідше первинний (через фонди фінансування будівництва (ФФБ) при будівництві житла). Причому, інвестуються кошти як даного клієнта, так і низки інших, які придбали цю програму

Саме тому страхова компанія повинна ретельно підходити до узгодження обраних клієнтом об’єктів інвестування, ретельно перевіряти як пакет документів на певний об’єкт нерухомості, так і сам об’єкт.

Дана програма передбачена тільки для клієнтів-фінансових консультантів, які беруть на себе зобов’язання щодо виконання певних умов продажу, при цьому не отримуючи комісійної винагороди. Економія на кредиті (якби клієнт брав іпотеку в банку та платив відсотки за кредитом) і є покриттям потенційно зароблених комісійних. При цьому такий консультант може працювати з компанією і по будь-яким іншим страховим продуктам, отримуючи комісійні. При досягненні необхідного результату, встановленого компанією, консультант вселяється в обрану ним та придбану для нього компанією квартиру, хоча і не отримує в цей момент права власності на неї. Цим правом до моменту закінчення дії договору страхування володіє страхова компанія, і лише в кінці дії поліса страхування воно переходить до клієнта (наприклад, через 10-30 років) в якості страхової виплати. Чимало фінансових консультантів, які в повному обсязі виконали умови програми страхування/співпраці «Ваш дім», вже живуть у самостійно вибраних квартирах, що були придбані страховими компаніями. Подібний продукт довів свою ефективність, підтвердженням чому є інтерес до нього на ринку.

«Металеві» програми

Ще один інноваційний продукт, що останніми роками набув популярності серед страховиків та страхувальників – це розміщення страхових накопичень в банківські метали і насамперед у золото. Ринок золота досить стійкий на тлі зростаючої інфляції. Якщо проаналізувати зміну ціни на цей метал за останніх 8-10 років, ми побачимо, що його вартість виросла більш ніж в 3 рази. Такої динаміки немає ні в одній з валют. А тому прив’язка страхового договору до будь-яких валют не забезпечить приросту накопичень вдвічі навіть в 10-15-літній перспективі. Відповідно до закону, страхові компанії можуть гарантувати клієнтові прибутковість не більше 4%, а додатковий інвестиційний дохід (понад цих 4%) залежить від політики інвестування резервів страховиків. В останні роки додатковий інвестиційний дохід, що забезпечують страхові компанії своїм клієнтам, коливається в межах 9-11% річних, що на сьогоднішній день не покриває навіть рівня інфляції. А тому очікувати збереження, а тим більше примноження заощаджень вдвічі або втричі, навіть з урахуванням додаткового інвестиційного доходу, не доводиться.

На цьому фоні, золото – той актив, що має для клієнта на сьогоднішній день ряд переваг. По-перше, він дозволяє розміщувати кошти на довгостроковий період, забезпечуючи при цьому високу прибутковість.

Підвищення попиту на золото вже сьогодні відзначають багато банків, при цьому очікується підвищення попиту на золоті депозити до кінця року. Однак порівняно з депозитами, золоті накопичення через інструмент лайфу мають також свої переваги. Фактично, купивши поліс страхування життя з прив’язкою до золота, клієнт може зберегти та примножити свої заощадження плюс отримує ризиковий захист (на випадок смерті, інвалідності). Слід також зазначити, що, працюючи з великими обсягами, а також через відсутність обмежень, що існують при купівлі валюти, страхова компанія має можливість придбання золота за найбільш вигідним курсом. При цьому для клієнта золото купується за курсом НБУ, а не комерційного банку, що, як правило, дешевше (особливо в момент початку чергового підвищення попиту). Ще один «плюс» – при купівлі довгострокового договору страхування життя клієнт (фізична особа) отримує податкові пільги, чого немає при розміщенні коштів на банківському депозиту.

Працюючи в рамках законодавчого поля (а саме, керуючись правилами розміщення резервів), страхова компанія може укладати договори не тільки в золотому еквіваленті, але і з прив’язкою до інших банківських металів. Останній час відзначається інтерес страхувальників до платини та срібла. До речі, останній метал також має великий потенціал зростання, однак робота з сріблом передбачає значні обсяги (адже срібло дешевше), що може бути не дуже зручним для клієнта при більш великих інвестицій. Крім того, прив’язка до золота є звичнішою для клієнта, особливо при довгострокових накопиченнях.

За наявними прогнозами ціна на золото буде рости в довгостроковому періоді, відображаючи підвищену пропозицію валюти у світі і зростання цін на товари та активи. Враховуючи ці тенденції страхувальник може бути впевнений у тому, що його «золота програма» буде зростати. Золото в Україні активно використовують в цілях збереження капіталу від інфляції. Крім того на відміну від валютного, золотий актив дає страхувальнику велику можливість збільшити суму страхової компенсації.

Програми для дітей

Ще один затребуваний та соціально важливий продуктовий напрямок діяльності компаній по страхуванню життя – дитячі програми накопичувального страхування життя. Вони різноманітні та універсальні як у визначенні умов покриття, так і у варіантах здійснення виплат. Деякі з них передбачають можливість здійснити виплату при вступі у вуз безпосередньо на рахунок навчального закладу або визначити договором страхування страхову виплату у вигляді ануїтету (наприклад, стипендії). Компанії індивідуально підходять до потреб клієнта, враховуючи найрізноманітніші побажання. Цікавим варіантом є програми для дітей і підлітків з акційним бонусом, що передбачають покриття за додатковими опціями, як для дитини, так і для мами. Унікальність таких програм полягає в тому, що оплата додаткових договорів страхування (окремих полісів) здійснюється за рахунок коштів самої страхової компанії. Для реалізації даного проекту звичайно виділяються спеціальні кошти, розробляється шаблон договору, вносяться відповідні зміни в програмне забезпечення, які дозволяють супроводжувати такі договори, в тому числі автоматично нараховувати для сплати до держбюджету суми прибуткового податку – адже для клієнта такі поліси є подарунком від компанії.

Деякі з дитячих програм передбачають соціальний проект адаптації дітей-сиріт. Учасниками проекту є вихованці дитячих будинків, шкіл-інтернатів з одного боку, з іншого – спонсори та меценати, благодійний фонди, а також страхові компанії. Суть проекту – накопичувальне страхування життя дітей, які проживають в дитячих будинках, школах-інтернатах. Страхування життя проводиться в період, поки діти перебувають під опікою держави, до повноліття. У момент виходу в доросле самостійне життя, кожна дитина отримує фінансову допомогу (у вигляді страхових сум та страхових виплат), забезпечену учасниками проекту. Накопичені за допомогою благодійних внесків кошти дозволять страховій компанії здійснити виплати випускникам дитячих будинків, шкіл-інтернатів у вигляді оплати навчання, стажування, стипендії, доплати тим, хто офіційно працевлаштований. Забезпечується мотивація дітей на досягнення високих цілей, надається допомога з адаптації їх до дорослого життя.

Страхування нестандартних ризиків є поширеним у світі за умов проявів фінансової кризи. Так, на одному із американських сайтів розміщений страховий поліс компанії UFO Abduction Insurance, який пропонує захист від викрадення інопланетянами. Зарубіжні страхові компанії вносять до переліку нестандартних страхових випадків підвищення цін на бензин, пропонують страхування від зйомок прихованою камерою тощо. Українські страхові компанії рідко, але теж страхують нестандартні ризики, що є для них своєрідним рекламним кроком, так як страхуються в основному відомі особистості.

З метою поширення в Україні ефективного досвіду новітніх тенденцій розвитку продуктів на ринку страхування в США та Європі в умовах фінансової кризи, вважаємо доцільним звернути увагу, зокрема, на продукти unit-linked — продукти довгострокового страхування життя із інвестиційною складовою, включаючи так званні „змінні ануїтети», що характеризуються суттєвими відмінностями від традиційних страхових продуктів, а саме: елементи страхової премії явно представлені страхувальнику; страхувальник має можливість вибору фонду для інвестування, приймає на себе увесь чи більшу частину ризику в обмін на збільшені потенційні накопичення; ціна одиниці інвестиційного фонду і поточна сума полісу легко відслідковується та контролюється, є можливість виплати частини викупної суми по полісу; страхові премії та момент їх виплат можуть варіюватися в залежності від тривалості гарантованого періоду (якщо він визначений); витрати і навантаження явні та в деяких випадках можуть бути переглянуті.

У порівнянні із традиційним страхуванням життя до певного віку, поліс unit-linked більш зрозумілий та прозорий, оскільки чітко визначені основні елементи страхової премії (інвестиції, ризикові премії и витрати), пропонується більша гнучкість премій та виплат, що приваблює страхувальників навіть за обставин кризових проявів

 

Висновки.

Незважаючи на ряд позитивних зрушень в останні п’ять років зростання класичного страхового ринку України все ще страждає відсутністю у широкої аудиторії страхової культури і довіри до страхування.  тому безперечно, основним завданням на даному етапі  для збільшення популярності страхування є підвищення страхової культури у населення України. У страхування житя залучено лише 5 % українського наслення, тому нам є куди рости.

Проблема негативного ставлення до страхування має комплексний соціально-психологічний та інформаційний характер і сьогодні провідні компанії України намагаються ефективно вирішувати цю проблему через впровадження діючого механізму страхового маркетингу та пропозицією нових інноваційних продуктів.

Виважена маркетингова політика, розробка вигідних умов, підтримання іміджу і репутації шляхом забезпечення високих рівнів виплат по страхуванню – ось що збільшить довіру до страхових компаній, що в кінцевому результаті позитивно вплине на розвиток однієї з перспективних сфер підприємницької діяльності.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРA:

  1. Ліга страхових організацій України /Аналіз страховий ринків/, режим доступу: http://uainsur.com/wp-content/uploads/2010/01/SK_3kv_2010.pdf
  2. Охріменко. О. Страхування туристів: інноваційна модель страхового продукту http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekonk/2005_15/012_ohrimenko.pdf
  3. Демидов А. А. Аспекти та особливості розвитку страхового маркетингу в Україні.  – 2009 Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Vchnu_ekon/2009_6_3/058-060.pdf
  4. Кокшаров Р. В. Форми взаємодії страхової та банківської систем та причинно-наслідкові зв’язки цих систем – 2009 Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek2_koksharov.htm
  5. Веретнов В. І. Інноваційний потенціал непропорційного страхування/Страхование
  6. Ормоцадзе М. Новий страховий продукт від викрадення інопланетянами// «Деловая столица» №40 (334) http://www.forINSURER.com

 

 

 

 

 

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ