Рискософия, страхование, культура
просмотров 1 090 ,

Веретнов В.И. Непропорциональное перестрахование в УкраинеОсобливості розвитку непропорційного перестрахування в Україні

В. Веретнов, старший викладач, ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана»

Розглядаються особливості передумов,  що визначають сучасний стан та перспективи розвитку на мікро і макрорівні непропорційного перестрахування   в Україні.

Ключові слова:   непропорційне перестрахування, сучасний стан, особливості розвитку.

 

Непропорційне перестрахування користується підвищеним попитом у вітчизняних страхових компаній як ефективний інструмент захисту  на факультативній основі від окремих значних (катастрофічних) збитків,  чи  за облігаторним покриттям від великої кількості малих, середніх збитків.  Проте, позитивна тенденція зростання питомої ваги непропорційного перестрахування та підвищений інтерес до нього з боку цедентів і перестраховиків  не знімають питання вигідності його застосування порівняно з пропорційним перестрахувальним покриттям або в компресії, тобто в покритті — комбінуванні з останнім.

Іншими словами, теоретичний імператив переваги непропорційного перестрахування над пропорційним покриттям, через врахування ступеню вірогідності — залежності частоти збитку від його величини не завжди знаходить своє підтвердження вітчизняною страховою практикою. Ця залежність наголошує, що чим більша величина збитку, тим рідше він трапляється і відповідно тим менше перестрахувальний тариф  при непропорційному перестрахуванні порівняно с технічною ціною пропорційного покриття.

Нагадаємо, що в пропорційному покритті перестрахувальний тариф залежить від андерайтерського професіоналізму страховика та конкурентної ситуації на страховому та перестрахувальному ринку. Крім цього, перестрахувальна премія в пропорційному перестрахуванні коригується досягнутою в процесі переговорів величиною комісії, яку сплачує перестраховик цеденту. На величину цієї комісії впливають рівень навантаження в оригінальній премії, історія співробітництва сторін, профіль ризику, тобто рівень збитковості страхового портфелю цедента по певних видах страхування, досвід і компетентність сторін та ринкова ситуація з рухом цін на перестрахувальні тарифи. Крім того, в пропорційному покриття на відміну непропорційного, зазвичай застосовується тантьєма, тобто участь цедента за результатами   проходження договорів в прибутку перестраховика з метою стимулювання в більш якісному відборі ризиків та заохоченні  меншої збитковості перестрахувальних договорів.

Розгляд вищезгаданих особливостей сподіваємось стане в нагоді для практиків, що опікуються оптимізацією свого перестрахувального захисту  та активно розвивають надання перестрахувальних послуг, в тому числі на непропорційній основі, ініціюють законодавче унормування та регулювання кращих моделей ділової поведінки,  етичних правил взаємодії та звичаїв перестрахування, а також для вчених, викладачів та студентів економічного спрямування.  За нашою гіпотезою розуміння механізмів взаємодії та врахування впливу зазначених особливостей дозволить суб’єктам страхового ринку суттєво скоротити розрив між бажаними кількісними, якісними показниками результативності перестрахування та фактичним станом речей, розробити та впровадити дієву стратегію усталеного зростання обсягів страхових і перестрахувальних послуг,  в тому числі на непропорційній основі, як страхового ринку в цілому, так і певного страховика зокрема.

Отже, мета дослідження —  охарактеризувати особливості розвитку на мікро і макрорівні непропорційного перестрахування в Україні.

Актуальним питанням  сфери перестрахування в Україні, зокрема на непропорційній основі, присвячені дослідження і праці таких відомих вчених, як О.П.Артамонов, В.Д. Базилевич, О.Д.Вовчак, О.О.Гаманкова, Д.С. Маруженко, М.Н.Мних, І.Л. Морозова, Т.В. Татаріна та інші. В тім, недостатньо уваги при цьому, було приділено проблемним питанням організації і розвитку непропорційного перестрахування в Україні, а саме комплексному розгляду, тобто відповідному економічному аналізу, як з боку інтересів цедента, так і з боку інтересів перестраховика.

Серед вагомих доробків вчених економістів слід виділити монографію «Практика непропорційного перестрахування», в якій О.П. Артамоновим було виокремлено особливості покриття по певних видах страхування,  узагальнено власний і міжнародний досвід практики непропорційного перестрахування [1].  Крім того, троє російських науковців економістів досліджували сферу непропорційного перестрахування з різних точок зору: як постійно розвиваючу систему перестрахувальних відносин на непропорційній основі [2]; як систему фінансового захисту страхової організації [3]; економіко-математичне обґрунтування технічних цін та фінансових показників договорів непропорційного перестрахування [4]. В Україні також приділено увагу окремим питанням сучасному стану, організації та впливу непропорційного перестрахування  на фінансову стійкість страхової організації [5].

Однією з вагомих особливостей непропорційного перестрахування є історія етапів розвитку з часів набуття Україною незалежності. При цьому, умовно можна виокремити три етапи:  перший етап  — «переходу до страхового ринку» з 1991   по 1996 рік, другий етап – «відновлення перестрахування» -1996 по 2001 рік  був прийняти закон України «Про страхування» і третій етап «становлення перестрахування», теж була прийнята нова редакція закону України «Про страхування»   з 2001року до тепер.

Іншою на макрорівні особливістю непропорційного перестрахування вважається недостатньо стимулююча функція страхового законодавства сфери перестрахування, в тому числі на непропорційній основі. Зараз, при відсутності вітчизняних професійних перестраховиків, страховики отримують ліцензії на певні види страхування, за якими і  можуть як отримувати перестрахувальний захист, так і надавати перестрахувальні послуги. Передумовою доцільності створення державного чи низки приватних перестраховиків є зростання рівня страхової культури населення, юридичних осіб, державних законодавців та можновладців, які вбачатимуть у страхуванні, перестрахуванні незамінний найдешевший і одночасно якісний ринковий механізм, з одного боку захисту від небезпечних ризиків, з іншого розширення операцій з експорту перестрахувальних послуг нерезидентам, зокрема на непропорційній основі.

Через циклічність збитковості міжнародного ринку перестрахування, наявність твердої фази, коли тарифи зростають, і м’якої фази,  коли знижуються є також особливістю що впливає на гальмування чи пришвидшення, збільшення обсягів непропорційного перестрахування.

З точки зору певного страховика, однією з вагомих особливостей щодо доцільності застосування непропорційного перестрахування є політика акціонерів та менеджменту однієї з трьох альтернатив: отримання максимальних переваг від перестрахування; економії на витратах на перестрахування;  схильність до комбінованого, компромісного варіанту. Пов’язана  з цією, виокремлюється особливість за якою, у відповідності до вимог керівництва залучаються фахівці здатні  забезпечити андерайтинг, відбір привабливих ризиків на страхування, перестрахування чи розрахувати технічну ціну договору ексцеденту збитку в якості страховика чи перестраховика. Для обґрунтування розрахунків з технічної ціни необхідно мати профіль ризику зі статистичними даними збитковості з певного виду страхування не менш ніж за п’ять років. Якщо, цих даних немає, страховик змушений звертатися до інших страховиків чи страхових брокерів за відповідною допомогою.

По факультативному  договору ексцеденту збитку для цедента і перестраховика важливим є оптимальне визначення таких істотних умов та параметрів, як обсяг відповідальності перестраховика за ризиками та за лімітами, обсяг власного утримання та перестрахувальний тариф, порядок розрахунків тощо. Одним з підводних каменів при укладанні факультативного договору ексцеденту збитку є помилки з визначенням максимально можливого збитку, що може мати додаткові неочікувані негативні наслідки.

По облігаторному договору ексцеденту збитку, окрім певних умов притаманних факультативному покриттю, обсягу відповідальності перестраховика та власному утриманню існують специфічні застереження про агрегатну франшизу, кількість і умови відновлень відповідальності перестраховика, які істотно впливають на оптимальність і збалансованість взаємодії сторін.

Загальною особливістю, що впливає на вибір цедентом перестрахувального захисту на непропорційній основі є застосування моделі певного аналітичного алгоритму щодо збалансованості власного страхового портфелю. Згідно з нею, цедент за допомогою зазвичай конкретного фахового програмного забезпечення порівнює  між собою чотири альтернативи і вибирає найвигіднішу. Перша альтернатива показує прогноз збитковості страхового портфелю при не користуванні перестрахувальним захистом, друга і третя відповідно з перестрахувальним захистом на пропорційній і не пропорційній основі і четверта це компресія або комбіноване за двома методами перестрахувального покриття.

Для релевантності прогнозу розробляється припущення — два, три сценарії розвитку в наступному році певного страхового портфелю  та коливань збитковості. Зазвичай такий попередній аналіз планових, а потім фактичних показників робиться наприклад по моторному страховому портфелю, який займає завжди вагоме місце в обсягу зібраної премії.

При страхуванні, перестрахуванні великих промислових майнових об’єктів за допомогою висококваліфікованих страхових брокерів вдається застосовувати інноваційні непропорційні перестрахувальні договори  з покриттям окремих небезпечних ризиків, які не підпадають під захист існуючих облігаторних програм цедента [7].

Узагальнюючи, слід відмітити, що вітчизняні страховики на протязі всього періоду незалежності України інтесивно переймали досвід міжнародних професійних перестраховиків в сфері факультативного і облігаторного непропорційного перестрахування. Водночас, результативність отримання перестрахувального непропорційного покриття не гарантується технічним копіюванням західного досвіду без його осмислення, розуміння механізмів взаємодії сторін і адаптації під індивідуальні умови діяльності певного вітчизняного страховика. Подальший розвиток експорту перестрахувальних послуг, зокрема на непропорційній основі, потребує якісної теоретичної і фахової підготовки і перепідготовки кадрів для вхідного перестрахування. Створення приватних професійних перестраховиків можливо для задоволення окрім внутрішніх потреб ще пропозиції перестрахувальних послуг для страховиків нерезидентів. При умові тривалого стабільного економічного розвитку України і заробленої бездоганною довіри до вітчизняних приватних перестраховиків з боку цедентів нерезидентів, можливе  і вважаємо за доцільне створення потужного державного страховика (перестраховика), який буде обслуговувати весь спектр обов’язкових і добровільних страхових послуг, а також перестрахувальних послуг  для вітчизняних та закордонних страховиків.

Отже, врахування вітчизняним регулятором, страховиками особливостей розвитку непропорційного перестрахування в Україні дозволяє оптимізувати  і обрати ефективні форми, методи перестрахувального захисту, а також надання перестрахувальних послуг, обґрунтовує створення при відповідних умовах, інституту професійних перестраховиків в приватній і державних формах власності з окремим його нормативно-правовим регулюванням.

Література:

  1. Артамонов А.П. Практика непропорционального перестрахования. –М.:Инс-ревю.- 2000. – 172с.
  2. Николаев Е.М. Развитие непропорционального перестрахования в современной России: дис… кандидата экономических наук:08.00.10./Николаев Евгений Михайлович/ М.,2003. — 204 с.
  3. Ємельянова  Е.Б. Непропорциональное перестрахование как система финансовой защиты страховой организации: автореф. дис. канд..экон. наук:08.00.08. / С-П., 2007.- 23с.
  4. Буров К.А. Методы оценки основных показателей договоров непропорционального перестрахования: дис… кандидата экономических наук:08.00.13., 08.00.10./ Буров Кирилл Александрович / М., 2003. – 126 с.
  5. Маруженко Д.С. Перестрахування як невід’ємна  складова забезпечення фінансової стійкості страховика. – Автореферат дис..К. НДФІ. -2010. — 21с.
  6. Мних М.В., Перестрахування.- К.:Знання України,  2004 — 96с.
  7. Gabi Blomberg, Willfred Schnabel – GPF Cologne. – The Value of Non-Proportional  Facultative Reinsurance. A Closer Look at an Innovative Product. – https://www.facworld.com/FACworld.nsf/doc/Np2will

 

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ