Рискософия, страхование, культура
просмотров 826 ,

Біштаві Хайфа, Миколайчик Ірина Які інновації в страхуванні будуть потрібні ринку та українським споживачам?Які інновації в страхуванні будуть потрібні ринку та українським споживачам?

Анотація: Стаття присвячена актуальній проблемі інноваційного розвитку страхової діяльності в Україні. Визначено, що системний підхід до управління інноваційними процесами в сфері страхування представляє собою методологію дослідження об’єктів як системи факторів для досягнення ефективної страхової діяльності. Доведено, що створення системного підходу до управління інноваційними процесами є необхідною складовою для ефективного управління страховою компанією.

Ключові слова: системний підхід, система управління, стиль управління, система цінностей, інноваційний процес, фактори діяльності.

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме инновационного развития страховой деятельности в Украине. Определено, что системный подход к управлению инновационными процессами в сфере страхования представляет собой методологию исследования объектов как системы факторов для достижения эффективной страховой деятельности. Доказано, что создание системного подхода к управлению инновационными процессами является необходимой составляющей для эффективного управления страховой компанией.

Ключевые слова: системный подход, система управления, стиль управления, система ценностей, инновационный процесс, факторы деятельности.

Annotation: The article is devoted to the actual problem of innovative development of insurance activity in Ukraine. Determined that a systemic approach to the management of innovation processes in the insurance industry is a research methodology system objects as factors for achieving effective insurance. It is proved that the creation of a systematic approach to the management of innovation processes is a necessary component for effective management of an insurance company.

Key words: system approach, management system, management style, value system, innovation process, factors of activity.

Актуальність. Кожен день в житті людей відбуваються різні події, які  у майбутньому здатні спричинити певні наслідки, вони можуть бути як позитивними так і негативними. Саме негативні наслідки складають «ризики», що спричиняють матеріальні та людські втрати. Накопичена людством інформація та статистичні дані про ризики дозволяють управляти ними, перш за все за рахунок розробки та реалізації заходів щодо мінімізації частоти їх настання та наслідків. Саме сфера страхування покликана прогнозувати та відстежувати появу нових ризиків, оцінювати їх та шукати  засоби протидії й подолання наслідків завданих ризиками.

Поширення глобалізаційних тенденцій, вдосконалення інтернет-технологій, зростання доступності портативних пристроїв вимагають від страховиків активізації застосування інноваційних інструментів. Рівень інноваційності страховика є одним з визначальних чинників підвищення його конкурентоспроможності.

Метою статті є дослідити тенденції розвитку страхового ринку на сучасному етапі та визначити, які інновації будуть потрібні в страхуванні ринку та українським споживачам, зокрема.

Аналіз останніх досліджень. Вивченню проблем впровадження інновацій у діяльність страхових компаній присвятили свої праці вітчизняні вчені такі, як Кокшаров Р.В., Охріменко О.В., Завьялов С.В., В. Базилевич, Р. Пікус, Н. Приказюк та ін. Серед зарубіжних вчених- економістів питаннями інновацій в страхуванні займалися П. Віелрейчер, Д. Гарт, М. Дулей, В., Ж. Мартін, Р. Меріл та ін.

Проте, необхідність подальших досліджень у сфері інновацій в страхуванні існує, оскільки швидкий розвиток науки, технологій та економіки вимагає такої ж швидкої реакції з боку страхового ринку та страховиків з метою зростання і впровадження в практику діяльності нових продуктів, які б враховували особливості сучасного стану ринкових перетворень в Україні.

Результати досліджень. У сучасних умовах інноваційні процеси у страховій діяльності відіграють важливу роль для підвищення конкурентоспроможності страхової компанії. Інновації є запорукою успішного розвитку компанії, а також сприяють появі нових видів страхових послуг, прогресивних методів і технологій надання страхових послуг, каналів їх продажу, трансформації інфраструктури страхового ринку [5].

Інноваційна діяльність страхової компанії – це діяльність щодо пошуку нових методів роботи на ринку страхових послуг; аналізу можливих варіантів вкладення тимчасово вільних коштів інвестиційного фонду й фонду власних коштів страхових компаній у фізичні активи, від яких страхова компанія отримає більше доходів, ніж від вкладення у фінансові активи [4].

Що стосується самого поняття «інновація», то під ним розуміють будь-яку технологію, продукт, послуга чи процес, для яких мають бути наявні дві визначальні умови: нова ідея має покращувати існуючий стан процесу (продукту, послуги); нова ідея повинна бути реалізована на практиці [5].

Виділяють такі види інновацій у страхуванні:

 • продуктові інновації – розробка нових страхових продуктів або вдосконалення існуючих;
 • технічні інновації – вдосконалення методів продажу у діяльності страховика;
 • технологічні інновації – зміни в організації діяльності страховика (маркетингові дослідження, нові методи аналізу);
 • управлінські інновації – удосконалення, спрямовані на оптимізацію управлінських рішень (організаційна структура, оплата праці) [1].

Отже, інноваціями у страхуванні можуть виступати процес чи результат, реалізація якого на практиці зумовлює певні зміни у діяльність страховика, які втілюються  у вигляді нових страхових продуктів, вдосконалення процесів взаємодії із зовнішнім середовищем, розширення підходів до залучення нових страхувальників та підвищення ефективності внутрішніх бізнес-процесів.

Інноваційним підходом у діяльності страхових компаній є укладання страхових договорів через Інтернет. На сьогодні зі всіх ризикових страхових компаній віртуальний сервіс пропонують: «Оранта», «АСКА», «АХА Страхування», «Інго Україна», «PZU Україна», «ТАС»[1].

Так наприклад, у лютому 2017 року страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ запустила в Україні онлайн проект Одним пальцем. Переваги цього проекту відчують як страховики так і страхувальники. В цьому проекті будь-який бажаючий може стати страховим агентом, просто маючи при собі смартфон і бажання заробляти. Що стосується страхувальників, то перевагами для них будуть:

 • придбання страховки без візиту в страхову компанію;
 • швидке оформлення страхового договору у електронній формі;
 • можливість придбання страхових програм з бонусними опціями[1].

Також у світі набирає популярності інноваційний продукт, який передбачає використання телематичних пристроїв і мобільних додатків при автострахуванні. Дана технологія дозволяє аналізувати стиль водіння або ж показники здоров’я клієнта, який купив послугу медичного страхування. У мобільному додатку водії отримують повідомлення про дотримання безпечної швидкості, дистанції, стилі гальмування і прискорення, завдяки  чому можуть постійно поліпшувати водійські навички. З огляду на те, що традиційні страхові компанії базуються на аналізі страхового стажу, кольору і марки машини, аналіз стилю водіння і потенціалу аварійності видається більш надійним методом ніж перераховані вище методи. Такий інноваційний продукт присутній в КАСК Smart від «АХА Страхування» та діє від 2017 року [2].

Ще однією інновацією є запровадження P2P (peer-to-peer), тобто «від користувача до користувача». Р2Р – це страховий майданчик, на якому люди об’єднуються в схожі групи по ряду ознак і формують загальний страховий фонд з якого і будуть відбуватися виплати при настанні страхових випадків. Сам страховий майданчик заробляє на комісії, яку бере за свої послуги. Перевагою цієї послуги для клієнта є можливість повернути частину коштів, які призначаються для виплат за страховими випадками. Чим менше відбувається страхових випадків, тим більше грошей може повернути клієнт P2P сервісу (до 80% від вартості страхового полісу) [6].

Кожен день все більше нових організацій стають жертвою кібер-атак. Тобто втрати корпоративних даних, інтелектуальної власності або даних клієнтів. Наслідки таких атак є різними,  від штрафів регулюючих органів та репутаційних втрат до повного провалу бізнесу, тому питання кібер-безпеки та захисту від несанкціонованого доступу до внутрішньої інформації компанії є надзвичайно актуальним сьогодні. Вирішити цю проблему допоможе кібер-страхування. Страхове відшкодування може включати у себе витрати на: проведення експертизи для визначення тяжкості та обсягу порушення; повідомлення осіб, які постраждали від порушення; робота фахівця колл-центру для врегулювання запитів від постраждалих осіб; робота PR-компанії для надання професійних консультацій; юридичні витрати, виплати по відшкодуванню збитків та урегулюванню суперечок [3].

Отже, зважаючи на стрімкий розвиток технологій, розвиток цього виду страхування є дуже актуальним, проте в Україні для цього виду страхування відсутня і законодавча база, і судова практика, тому необхідно розвивати цей напрямок.

Для того щоб більш швидко та ефективно впроваджувати інновації у страховій сфері на допомогу страховикам набувають популярності Insurtech-компанії – це технологічні  компанії, які знаходяться на ранніх стадіях та розгортають технологічні інновації в рамках страхової вартості. Такі компанії пропонують своїм клієнтам більш доступний індивідуальний продукт, використовуючи призначені для користувача інтерфейси або бізнес-моделі. Таким чином складаючи конкуренцію класичним страховикам.

Insurtech – це це впровадження інноваційних рішень, призначених максимізувати ефективність використання нових технологій на страховому ринку [6]. Обсяги  інвестицій  в InsurTech з 2011 року  становить близько $ 4,74 млрд.  Аналітики   прогнозують  щорічний приріст цього сектора в розмірі  10% в період між 2016 р. і 2020 р.

Висновки.

Отже,  ринок  страхових  послуг  розвивається  досить  швидко,  для того, щоб бути успішними страховим компаніям потрібно пристосовуватись до потреб ринку та задовольняти попит споживачів  все  більшою  кількістю  цікавих, корисних та зручних інноваційних продуктів.

Що стосується України, то перш за все необхідно сприяти розвитку страхової грамотності населення та підвищенню довіри  до даного сектору. На нашу думку основними напрямками інноваційної діяльності мають бути:

 • подальша автоматизація процесів страхування, можливість оформляти страхові поліси через Інтернет;
 • створення можливості страхувальнику активувати  страховку тоді, коли це потрібно, так звана «активована за запитом» страховка;
 • розвивати P2P страхування, яке дозволить страхувати не тільки нерухомість, авто, предмети мистецтва, а й документи, ключі, невеликі пристрої;
 • поширювати кібер-страхування, яке є досить важливим при захисті даних різних організацій, які можуть зазнавати кібер-атак та як наслідок великих збитків;
 • поява компаній InsurTech, сконцентрованих на розробці IT-рішень в сфері страхування.

Якщо, страхові компанії почнуть впроваджувати в свою діяльність ці інновації, то успіх не змусить себе довго чекати. Адже ринку потрібні нові страхові продукти та технології у страхуванні, удосконалені та пристосовані до потреб споживачів.

 

Список використаних джерел

 1. Гориславець П. А. Тенденції національного страхового ринку / П. А. Гориславець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2013. — № 767. — С. 283-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_42.
 2. Заволока Л. О. Світове страхування і його роль в українському страховому ринку / Л. О. Заволока, Г. В. Місілюк, І. О. Лаптєв, В. А. Скачедуб // Молодий вчений. — 2017. — № 5. — С. 572-577. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_129.
 3. Івашина Н. В. Кібер страхування: новий інструмент страхового ринку Електронний ресурс] / Н. В. Івашина. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S23/tez_mic_17_IV_p208-p208.pdf.
 4. Мілошевич Н.В. Тенденції розвитку інноваційної діяльності страхових компаній України / Вісник НТУ «ХПІ» — 2013 — № 53 (1026) – С.68-72. 3
 5. Салайчук О. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні / О. Салайчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2017. — № 4. — С. 124–138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_4_11.
 6. Чотири ключові тренди страхових технологій, які можуть повністю змінити страховий ринок [Електронний ресурс] / .. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://minfin.com.ua/ua/2017/09/28/30181867/

 

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ